Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem

Par adrešu datu  precizēšanu adresācijas objektiem

Laucesas pagasta pārvalde paziņo ka 2016. gada 22. novembrī tika pieņemti  pārvaldes lēmumi par adrešu  datu precizēšanu adresācijas objektiem pagasta ciemos: Mirnijs, Laucesa, Peski 2 un Peski 1,  kas Adrešu reģistra teksta daļā tiek reģistrētas  ārpus ciema teritorijā, bet  dabā atrodas ciema  teritorijā un līdz ar to neatbilst adresācijas noteikumu prasībām un apgrūtina adresācijas objektu atrašanās vietas noteikšanu.

 

Lēmumi tika pieņemti pamatojoties  uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2015.gada 8. decembra noteikumos Nr.698 “Adresācijas noteikumi”   32.punkta, noteikts, ja adrese mainīta atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

 

Laucesas pagasta pārvaldes lēmuma izrakstu par precizēto adresi var saņemt pārvaldē: Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts.

Adreses maina_Laucesas pag Peski-1

Adreses maina_Laucesas pag Peski-2

Adreses maina_Laucesas pag Laucesa

Adreses maina_Laucesas pag Mirnijs

Kam jazino par adreses mainu