Celiņu izveide Laucesas kultūras namam, pirmskolas vecuma bērnu dienas centram un Birznieku pamatskolai

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales  reģionālā lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta Nr. 13-03-LL24-L413102-000001 „Celiņu izveide Laucesas kultūras namam, pirmskolas vecuma bērnu dienas centram un Birznieku pamatskolai”apstiprināšanu, Laucesas pagasta pārvalde pabeigta  projekta realizāciju (ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”  1.3. rīcībā „Sociālie un izglītības pakalpojumi dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku iedzīvotājiem”).  Projekta kopējais finansējums – EUR 12907,65, projekta attiecināmās izmaksas – EUR 10667,48, t.sk. publiskais finansējums – EUR 9600,73, Daugavpils novada domes finansējums  – EUR 1066,75.  Saskaņā ar līgumu Nr. 13-03/2014 būvdarbus veica SIA „CKD D”.

Projekta mērķis: celiņu izveide Laucesas kultūras namam, pirmsskolas vecuma bērnu dienas centram un Birznieku pamatskolai.