Funkcijas

Laucesas pagasta pārvaldes funkcijas:

 1. organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 2. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 3. noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
 4. gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 5. rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 6. nodrošināt vērtības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesvietu;
 7. nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
 8. gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
 9. sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 10. sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 11. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;
 12. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
 13. nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
 14. savāks un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 15. organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;
 16. veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 17. īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi Iestāde:

 1. izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 4. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 5. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;