Koku ciršanas publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā” un saņemtu iesniegumu, Laucesas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par  2 (divu ) koku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4464 005 0844 (Jaunatnes iela 12) ciršanu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš  no 06.11.2018 līdz 27.11.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē Miera ielā 26, Laucesas pagasts, Daugavpils novads.  Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476860 .

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.