Pakalpojumi

Pašvaldības nodevas izstrādāto oficiālo dokumentu sanemšanai:

Nr. p.k.

Nodevas nosaukums

 Apmaksa,
EUR

1. Izziņa no pašvaldības arhīva
ar iesniegumā precīzi norādītu datumu
bez iesniegumā precīzi norādīta datuma
3.00
7.00
2. izziņa:  par dzīves vietu, par gimenes statusu 2.50
3. izziņa par nekustāmā ipašuma parādiem 2.00
4. izziņa par nekustamā īpašuma piederību 2.00
5. izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam fiz.pers.3.00
jurid.pers.6.00
6. rekomendācija, raksturojuma izsniegšana 4.00
7. lēmuma izraksta atkārtota izniegšana
lēmuma punkta atkārtota izniegšana
3.00
1.00
8. izziņa par atbilstību Laucesas pagasta  teritorijas plānojumam 2.00
9. dzīves vietas deklarēšana 4.27

Ceļu greidēšana, sniega tirīšana  ar traktoru BELARUS, JUMZ-6  –  1 st./14.23 EUR

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem:

1.

Darījuma akta sagatavošana

11.38

2.

Darījuma apliecināšana  7.11

3.

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana

18.50

4.

Testamenta pieņejmšana glabāšanā

34.15

5.

Pilnvaras sagatavošana

4.27

6.

Pilvaras apliecināšana

2.85

7.

Paraksta apliecinasana

 2.85

8.

Apliecinajumu un citu darbību registra izraksta sastādišana un izsniegšana

1.42

9.

 Noraksta vai izraksta sastādīšana

0.43

10.

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecinašana

4.27

11.

Pazinojuma izsniegšana

7.11

12.

Apliecības izsniegšana par izsniegto pazinojumu

4.27

13.

Nostiprinajuma lūguma sastādīšana

7.11

14.

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma

4.27

15.

Mantojuma saraksta sastādīšana

48.38

16.

Cita veida dokumentu sastadišana

 4.27

 

Apbedīšanas pabalsts 
Aprūpe mājās 
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana 
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija 
Dzimšanas dienas pabalsts 
Dzimšanas fakta reģistrācija
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās 
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu 
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu 
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem 
Laulības reģistrācija 
Licenču izsniegšana interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanai
Miršanas fakta reģistrācija 
Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts 
Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā 
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Veselības aprūpes pabalsts
Vienreizējā pabalsta piešķiršana ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām 
Vienreizējs svētku pabalsts