Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem

Laucesas pagasta pārvalde paziņo, ka ar 2017. gada 8. septembra pārvaldes lēmumu tika precizētas adreses adresācijas objektiem (Mirnija ciema garāžu apbūve). Adresācijas objekti atrodas Miera ielā un nav  piesaistītās ielas nosaukumam, līdz ar to neatbilst adresācijas noteikumu prasībām un apgrūtina adresācijas objektu atrašanās vietas noteikšanu.

Lēmums tika pieņemts pamatojoties  uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2015.gada 8. decembra noteikumos Nr.698 “Adresācijas noteikumi”   32.punkta, noteikts, ja adrese mainīta atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.

Laucesas pagasta pārvaldes lēmuma izrakstu par precizēto adresi var saņemt pārvaldē: Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts.

Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem