Par izmaiņām Sosnovska latvāņa ierobežošanai izmantojamo herbicīdu lietošanas nosacījumos

Par izmaiņām Sosnovska latvāņa ierobežošanai izmantojamo herbicīdu lietošanas nosacījumos

Par_izmainam_latvanu_ierobezos_Maijs 2022e (2)

Valsts augu aizsardzības dienests ir pārskatījis Sosnovska latvāņa ierobežošanai lietojamo
herbicīdu Accurate 200 WG, Nuance 75 WG un Zypar nosacījumus par aizsargjoslas ievērošanu
līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Nosacījumi par aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai
zemei pēc risku mazinošo pasākumu pārskatīšanas ir šādi:
1. Accurate 200 WG – Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar
lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam
un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75 % smidzinājuma nonesi mazinošas
sprauslas.
2. Nuance 75 WG – Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus
izdīgušus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojami zemei. Ja lieto 50 % smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 5 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 90 %
smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.
3. Zypar – Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu
nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75 % smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.
Prasība ievērot aizsargjoslu attiecas uz jebkuru lauksaimniecības zemes lietojumu.
Atgādinām, ka, lietojot herbicīdus Accurate 200 WG, Nuance 75 WG un Zypar Sosnovska
latvāņa ierobežošanai, jāievēro 10 m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Informācija par izmaiņām augu aizsardzības līdzekļu lietojumā pieejama Valsts augu
aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx pie augu
aizsardzības līdzekļu marķējumiem.
Direktore (paraksts)* L. Brence
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Čūdere 67185481
regina.cudere@vaad.gov.lv