Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības
ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384
„Latvijas Ģeotelpiskāsinformācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo unatjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.
Aģentūras darbinieki minētāuzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Daugavpils novadateritorijai, tas nozīmē -veiks teritorijas apsekošanu dabā
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts
reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu
grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:
1.Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas
noteikumiem un situācijai apvidū.
2.Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai
parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to
raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem
instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
4.Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots
bezpilota gaisa kuģis – drons).
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēswww.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv