Informācija par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām 2017. taksācijas gadā

Lauku atbalsta dienests atbilstoši 2010. gada 13. jūlija MK noteikumu NR 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”

7. punktam iesniedza Daugavpils novada pašvaldībai informāciju par 2017. gadā NLIZ

Laucesas pagastā