Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesas pagastā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Augšdaugavas  novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra  saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” un saņemtu iesniegumu, Laucesas pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par

8 (astoņu) koku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4464 005 0459  (Tanaji kapi) un  2 (divu) koku, kas atrodas vecticībnieku draudzes „Volodino” lūgšanas nama teritorijā ciršanu. 

Publiskās apspriešanas termiņš  no 15.09.2022 līdz 23.09.2022.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē Miera ielā 26, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads.  Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476860 .

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.